Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Βίος Αγίου Νίκωνος του Ιερομάρτυρα και των 199 Μαθητών του

Ο Άγιος Νίκων Ιερομάρτυρας και οι 199 μαθητές του εορτάζουν στις 23 Μαρτίου

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Νίκων έζησε κατά τους χρόνους του ηγεμόνος Κουϊντιανού και καταγόταν από τη Νεάπολη της Ιταλίας. Η μητέρα του ήταν Χριστιανή και τον
γαλούχησε με τα νάματα της ευσεβείας και ο πατέρας του ειδωλολάτρης.

Σε νεαρή ηλικία έγινε στρατιωτικός και πολύ γρήγορα διακρίθηκε για την ανδρεία και την πειθαρχία του. Η ψυχή του όμως ποθούσε τον βίο της ασκήσεως και της
κατά Θεού βιοτής. Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι για την Κωνσταντινούπολη. Έκανε όμως μία πρώτη στάση στην Χίο, όπου πέρασε επτά ημέρες προσευχόμενος. Στην
συνέχεια, μετά από εμφάνιση Αγγέλου, κατέβηκε στην παραλία και έφθασε στο όρος Γάνου. Εκεί βαπτίσθηκε μέσα σε ένα σπήλαιο από κάποιον Επίσκοπο και ζούσε
με προσευχή και νηστεία. Μετά από τρία χρόνια χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και έγινε ηγούμενος των μοναχών που κατέφευγαν προς αυτόν.

Εκεί πληροφορήθηκε δια θείας αποκαλύψεως ότι πρόκειται το όρος να καταστραφεί από τα έθνη. Έτσι αναχώρησε για την Μυτιλήνη και από εκεί για τη Νεάπολη, όπου
είδε για τελευταία φορά και κήδευσε τη μητέρα του. Στην συνέχεια ήλθε στη νήσο της Σικελίας και ασκήτευε με τους μοναχούς της συνοδείας του στο όρος του
Ταυρομενίου. Εκεί δέχθηκε την επίθεση του ηγεμόνα, ο οποίος τους μεν μαθητές του Αγίου τους συνέλαβε και τους καρατόμησε, τον δε Ιερομάρτυρα Νίκωνα, αφού
τον βασάνισε, του απέκοψε την κεφαλή.

Έτσι ο Άγιος Ιερομάρτυς Νίκων και οι εκατόν ενενήντα εννέα μαθητές αυτού εισήλθαν, το έτος 250 μ.Χ., στη μακαρία ζωή του Θεού, όπου δεν υπάρχει θλίψη η
στεναχώρια η στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.
Στίχος εις τον Nίκωνα
Νίκης στέφανον εὐτρεπίζει σοι, Νίκων, Βραβεὺς στεφάνων, θνῇσκε λοιπὸν τῷ ξίφει. Εἰκάδι ἐν τριτάτῃ ξίφει Νίκων κράτα δῶκε.

Eις τους εκατόν εννενήκοντα εννέα. Ἑνὸς δέοντος τέσσαρας Συμμαρτύρων, Διὰ ξίφους τέμνουσι πεντηκοντάδας.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε
Νικήσας τὸν δόλιον, ἀσκητικαῖς ἀγωγαῖς, κανὼν ἐχρημάτισας, τῶν σῶν κλεινῶν φοιτητῶν, ἀκρότητι βίου σου· ὅθεν σὺν τούτοις ἅμα, γεγονὼς ἐν τῇ Δύσει, ἔδυσας
ἐν ἀθλήσει, σὺν αὐτοῖς Πάτερ Νίκων, μεθ' ὧν καὶ κατεφοίτησας αἴγλῇ τῇ ἄνωθεν.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως
Ὡς ἀσκητῶν ὁμότροποι, καὶ ἀθλητῶν ἐφάμιλλοι, μαρτυρικῶς Κυρίῳ προσήχθητε, στερροὶ Ὁσιομάρτυρες· ποδηγὸν ἀσφαλῆ γὰρ, κεκτημένοι τὸν ἔνδοξον Νίκωνα,
ἠθλήσατε σὺν τούτῳ, συμψάλλοντες, Ἀλληλούϊα.

Μεγαλυνάριον
Νίκῃ στεφανούμενος ἀληθεῖ, πρὸς πόθον παιδεύεις, παλαισμάτων νικοποιῶν, τὴν τῶν φοιτητῶν σου, χορείαν θεοφόρε, μεθ’ ὧν καὶ ἐναθλήσας, νίκων δεδόξασαι.

πηγή από: http://xristianos.gr/