Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Του Θεού, Ελέησόν Με Τον Αμαρτωλόν!!!

ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ...

* ΕΔΩ ΣΤΟ ''ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;'' ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ.
* ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΓΕΜΑΤΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
* ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ...ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ.
* ΑΥΤΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ.
* Ο ΧΩΡΟΣ ΕΔΩ...ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΗ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ.
* ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

15(ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ)
Αρχή του ευαγγελίου Ιησού Χριστού, υιού του Θεού.
Ως γέγραπται εν τοις προφήταις, ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ος κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου· φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού, εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμω και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών.

Καί εξεπορεύετο προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και οι Ιεροσολυμίται, και εβαπτίζοντο πάντες εν τω Ιορδάνη ποταμώ υπ᾿ αυτού εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών.

Ην δε ο Ιωάννης ενδεδυμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού, και εσθίων ακρίδας και μέλι άγριον. Καί εκήρυσσε λέγων· έρχεται ο ισχυρότερός μου οπίσω μου, ου ουκ ειμί ικανός κύψας λύσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτού.
Εγώ μεν εβάπτισα υμάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίσει υμάς εν Πνεύματι Αγίω.

Απόδοση στη νεοελληνικη:
Η αρχή του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού του υιού του Θεού έγινε σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένον εις τους προφήτας: Ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου πριν από σε, ο οποίος θα πρετοιμάση τον δρόμον σου εμπρός σου.

Φωνή ένός που φωνάζει εις την έρημον· ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, καμετε ίσιους τους δρόμους του. Εμφανίσθηκε ο Ιωάννης, ο οποίος εβάπτιζεν εις την έρημον και εκήρυττε βάπτισμα μετανοίας προς συγχώρησιν των αμαρτιών. Καί ερχότανε προς αυτόν ολόκληρη η χώρα της Ιουδαίας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και εβαπτίζοντο όλοι από αυτόν εις τον Ιορδάνην ποταμόν, αφού εξωμολογούντο τας αμαρτίας των.

Ο Ιωάννης εφορούσε ένδυμα από τρίχες καμήλου και δερμάτινην ζώνην γύρω από την μέσην του και έτρωγε ακρίδες και άγριο μέλι. Εκήρυττε και έλεγε, «Έρχεται ύστερα από εμέ εκείνος, ο οποίος είναι ισχυρότερος από εμέ και του οποίου δεν είμαι ικανός να σκύψω και να λύσω τα λουριά από τα υποδήματά του.

Εγώ σας εβάπτισα με νερό, αυτός όμως θα σας βαπτίση με Άγιον Πνεύμα».